Новини

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАЛОМОЩЕН ЗАХРАНВАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ФЕРОФЛУИД

Множество портативни потребителски устройства, с малка консумирана мощност, е възможно да бъдат захранвани посредством Energy Harvesting преобразуватели. Темата е свързана с изследване…
Read more

ЕЛЕКТРО-КИНЕТИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ, ИЗПОЛЗВАЩИ МЕТАМОРФНИ МАТЕРИАЛИ

Темата на дипломната работа е свързана с експериментално определяне на специфични характеристики на преобразуватели, използващи метаморфни материали. Опитно ще се измерят някои…
Read more

ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АПАРАТИ ЗА БЕЗКОНТАКТНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Нарастващото приложение на IoT технологиите в Smart Grid системите определя необходимостта от нови измервателни, регистриращи и управляващи апарати с разширени информационни възможности….
Read more

НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА МАГНИТНИ АНАЛИЗИ

Machean Learning технологиите и невронните мрежи предоставят нов, перспективен подход, приложим при проектиране и конструиране на електромагнитни устройства. От изчислителна гледна точка…
Read more

Моделиране на система за безжично предаване на енергия

Разработването на дипломна работа по темата обхваща: Теоретични сведения; Принцип на работа, конструктивни решения и приложения; Компютърно моделиране на система за безжично…
Read more