Стани Магистър Специалност Електротехника!

В рамките на кандидатстудентската кампания на ТУ – София, ЕФ обявява прием
за обучение в образователно-квалификационната степен “магистър”
по специалност “Електротехника”.

Допълнителна информация и записване:

Катедра “Електрически aпарати”

Електротехнически факултет

Технически университет – София

Блок 12, София 1756, ул. “Проф. Георги Брадистилов” 10

Телефони: 0897926332

Email адрес: priem@el-engineer.bg

>>> Facebook страницаФорма за контакт:

Информация за специалност Електротехника – Магистър

Обучението на студентите от специалност ЕЛЕКТРОТЕХНИКА в катедра „Електрически апарати“ се извършва в следните три образователни степени: ОКС бакалавър със срок на обучение 4 години, ОКС магистър със срок на обучение 1,5 години и ОНС доктор с продължителност 3 години.

Магистърската програма на специалност “Електротехника“ има за цел да доразвие и обогати познанията, получени при обучението в образователната степен “бакалавър”. С използване на класически и интерактивни методи на обучение студентите добиват знания, умения и нагласи отговарящи на изискванията на съвременните бързоразвиващи технологии в електротехническата индустрия. Магистър-електроинженерите са водещи в използването на най-добрите практики в научно-изследователската и производствената дейности при разработването, производството и експлоатацията на електротехнически изделия.

Защо да избера тази специалност?

Магистър-електроинженерът по специалност  „Електротехника” получава подготовка за използване и прилагане на съвременни технологии, софтуерни продукти и CAD системи при разработване и анализ на класически и нетрадиционни преобразуватели на енергия, ефективно производство и потребление на електроенергията, синтез и управление на електромеханични системи.  Така той се изгражда като специалист , който може да участва и ръководи проекти по разработване, проектиране, внедряване и експлоатация на електротехнически устройства и системи във всички отрасли на индустрията .

Какви са изискванията за прием?

Завършилите образователно квалификационна степен „Бакалавър” по специалности от професионални направления „5.2 Електротехника, електроника и автоматика“ или „5.3 Комуникационна техника и компютърна техника“ могат да кандидатстват за редовно или задочно обучение. Редовното обучение е една учебни години, включително разработване на дипломна работа, а задочното – 2 учебни години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата и дипломната защита (ОКС „Бакалавър”) на кандидатите трябва да бъде не по-малък от “Добър”.

Завършилите ОКС “бакалавър” или ОКС „магистър” по други специалности от професионална област  5. Технически науки могат да кандидатстват за „Магистър“ по специалност „Електротехника” след изравнително обучение – три семестъра в една учебна година. Обучението по изравнителните курсове е задочно и е платено.

Завършилите ОКС “професионален бакалавър” от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика могат да кандидатстват за „Магистър“ по специалност „Електротехника” след допълващо обучение. Обучението се извършва в два семестъра и е платено.

Какво ще уча?

Обучението включва седем задължителни и пет избираеми дисциплини. Задължителните дисциплини дават фундаменталната подготовка по числените методи за моделиране, симулиране и анализ на електромеханични системи,  микропроцесорно управление на електромеханични системи, мениджмънт на качеството. Изборните дисциплини са ориентирани към различни съвременни области на електротехниката и електротехнологиите и насочват студентите към избор на тематика за дипломно проектиране. Дипломната работа се разработва през третия семестър.

Възможности за студентска мобилност

Студенти с висок успех и добро владеене на език могат да се изпращат по програма „Еразъм” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Моята реализация

Широката база познания и умения, която  завършилите магистърската програма на специалност „Електротехника“ получават, им осигурява добър прием и успешна реализация в държавния и частния сектор в:

• научноизследователски, проектантски, инженерингови и консултантски фирми по изграждане на електроенергийни обекти

• научноизследователски, проектантски, инженерингови и консултантски фирми по разработване и внедряване на енергоефективно управление на технологични процеси, електрозадвижвания, сградна автоматизация

• промишлени предприятия, фирми и зве­на за разработване и производство на електротехнически  изделия с използване на CAD/CAM технологии и системи

• електроразпределителни дружества, представителства на водещи чуждестранни фирми.

След натрупване на определен практически опит те могат да извършват също управленска, преподавателска и научно-изследователска дейности.

Магистър-електроинженерите може да продължат обучението си в докторантска програма за придобиване на ОКС „Доктор“.