Дипломанти


УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Указанията са разработени на базата на Правилника за устройството и дейността на ТУ – София и Закона за Висшето образование.

I. АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ И ДИПЛОМНА ТЕМА

 1. В срок от една седмица след успешното полагане на последния изпит от следването, всеки студент е длъжен да се регистрира в студентската канцелария на ЕФ.
 2. Учебната канцелария на ЕФ след обстойна проверка удостоверява със служебна бележка, заверена с подпис и печат, че абсолвентът е изпълнил всички задължения по учебния план (семестриално завършване, положени всички изпити и предадени курсови проекти, проведени стажове и практики, платени семестриални такси). С този акт студентът получава официален статут на абсолвент съгласно чл. 102 от Правилника.
 3. Служебната бележка се издава в един екземпляр, който се връчва на абсолвента и трябва да бъде предаден на избраният дипломен ръководител.
 4. В началото на последния семестър в срок от един месец ръководителите на катедри организират обявяването на тематики за дипломни работи в съответните направления.
 5. Допустимо е задаването на група теми, решаващи широкообхватна задача от няколко дипломанта и изискваща работа в екип до определено ниво. И в този случай се спазват всички изисквания към заданието и дипломната работа, включително за самостоятелно разработената част.
 6. Студентите трябва да се запознаят със списъка на ръководителите на дипломни работи и предлаганите тематики преди приключване на последния си учебен семестър.
 7. Изборът на ръководители на дипломните работи на абсолвентите по условието на чл.102 от Правилника на ТУ, се извършва по ред и график, установен от Зам. Декана по учебните въпроси.
 8. Абсолвентите се разпределят по установения ред от т.7, съгласно техните желания, към съответните избрани преподаватели и техните катедри. При повече желаещи при един ръководител от установения брой студенти, се прави класиране по предпочитания на преподавателя и по успех. На некласираните студенти се предоставя нов избор.
 9. Основните задължения на дипломния ръководител са:
  • разработване на дипломно задание;
  • ръководство и контрол, оказване на методична помощ и консултации по всички раздели на дипломния проект, в. т. ч. и насочване към подходящи консултанти; извършване на цялостна проверка на разработената дипломна работа с цел оценяване качеството на изпълнение;
  • прави предложение за рецензент на дипломната работа.
 1. Ако ръководител на дипломната работа е докторант или външен за катедрата, в заданието задължително се вписва и консултант – преподавател от факултета.

II. ИЗГОТВЯНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДИПЛОМНО ЗАДАНИЕ

 1. След избиране и разпределяне към съответен ръководител, абсолвентът се среща с последния, представя служебната си бележка за семестриално приключване и провежда предварителен разговор относно бъдещата дипломна работа.
 2. При задаването на комплексна тема, решаваща широкообхватна задача от няколко дипломанта и изискваща работа в екип до определено ниво, се спазват всички изисквания към заданието на отделните дипломни работи, включително и за самостоятелно разработваните части.
 3. Ако абсолвентът още не е приключил с цялостното изпълнение на служебните си задължения (неположени един или два изпита и непредадени проекти) в срока, определен от учебния план, по преценка на дипломния ръководител може да се започне работа по неофициално дипломно задание.
 4. В периода, предвиден в учебния план за оформяне на дипломното задание ръководителят, съвместно с дипломанта оформя дипломното задание и го предава на секретаря на съответната катедра.
 5. Секретарят на катедрата може да приеме дипломното задание на абсолвента само при наличие на служебна бележка от Студентската канцелария на ЕФ, изясняваща статута на абсолвента (семестриално завършил и положени всички изпити).
 6. Дипломното задание се подписва от Ръководител катедра и утвърждава от Декана.
 7. Утвърждаването на дипломното задание се извършва в срока, посочен в приетия график на учебния процес за абсолвенти, но не по-късно от една седмица преди предаване на работата.
 8. Официално се заверяват 3 екземпляра на дипломното задание – едно за дипломанта, за катедрата и за факултета.

III. ПРЕДАВАНЕ И РЕЦЕНЗИРАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

 1. Дипломантът, след като подготви дипломната работа, я предоставя на ръководителя си. Ръководителят дава мнение и прави писмено предложение за рецензент.
 2. Работата се предоставя в Студентската канцелария на факултета за регистрация.
 3. Дипломантът предават и една актуална снимка в Студентската канцелария на ЕФ за изготвяне на дипломата за съответната ОКС.
 4. Дипломантът се насочва за защита към Държавна дипломна комисия по предложение на дипломния ръководител.
 5. До седем дни рецензентът изготвя писмена рецензия, изготвена съгласно приложения „Формуляр за рецензия” и я предава на дипломния ръководител или на секретаря на Държавната изпитна комисия.
 6. Дипломантът е длъжен да се запознае с рецензията и подготви отговор на направените забележки и въпроси.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОТИЧАНЕ НА ДИПЛОМНАТА ЗАЩИТА

 1. Държавните комисии за дипломни защити по чл.103 (1) от Правилника се назначават от Ректора на ТУ — София, сформирани по тематични направления, по предложение на Ръководителите на катедри и доклад от Декана на факултета.
 2. Дипломните защити се провеждат със заповед на Декана по доклад на Ръководителя на катедрата, към която е съответната Дипломна комисия след съгласуване с председателя и.
 3. Заповедта за дипломна защита се обявява публично на информационното табло на катедрата преди съответната дата на защита. В заповедта се указва датата, мястото и часа на защитата, имената на дипломантите (не повече от 12 за една насрочена дата) и имената на председателя и членовете на Дипломната комисия.
 4. Дипломната защита е публична и на нея могат да присъстват външни за комисията специалисти, студенти, близки на дипломантите и т.н.т.
 5. При защитата на всеки дипломант в залата трябва да присъстват минимум трима хабилитирани членове на комисията.
 6. Дипломната зашита протича по следния ред:
  • изложение на дипломанта на същността на дипломната разработка в рамките на не повече от 10 минути;
  • прочитане на рецензията и отговори по нея;
  • задаване на въпроси от членовете на Дипломната комисия.
 1. Държавната изпитна комисия оценява изготвянето на дипломната работа и защитата й с по една оценка, която е цяло число. Оценката е окончателна и не подлежи на преразглеждане.
 2. След завършване на оценяването, оценките се нанасят в протоколната книга и всички присъствали членове на комисията полагат подписите си в нея. При слаба оценка комисията решава дали абсолвентът трябва да разработи и защити нова дипломна работа в зададен срок или повторно да защити същата дипломна работа след доработване, като вписва решението си в протоколната книга.

V. ПРАВА И САНКЦИИ ЗА ДИПЛОМАНТИ

 1. Дипломанти, които нямат необходимия презантационен-илюстративен материал, отговарящ на поставените изисквания, не се допускат до дипломна защита. Същите се явяват на дипломна защита на същата сесия или на следващи сесии.
 2. Дипломанти, които по уважителни причини са били възпрепятствани да се явят на дипломна защита по чл.103(5) от Правилника, се допускат до защита със старото задание на дипломната работа на същата сесия или на следващи сесии, предвидени в графика на съответната учебна година.
 3. Дипломанти, които са предали дипломната си работа в срока, предвиден в заданието, но не са се явили на защита на предвидените сесии, се допускат до защита със следващ випуск по чл.103(6) от Правилника.
 4. Дипломанти, които не са защитили успешно дипломната си работа, се допускат до повторна защита на следваща сесия по чл.103(7) от Правилника.
 5. Дипломанти, които не успеят да разработят дипломната си работа в срок за редовната и поправителните сесии, се отписват от ТУ – София. Съгласно чл.103(8) от Правилника те имат еднократно право да разработят нова дипломна работа с един от следващите випуски, но не по-късно от 5 години.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИПЛОМНОТО ЗАДАНИЕ

 1. Темата на дипломната работа трябва да предполага вземането от дипломантите на конкретни самостоятелни инженерни решения. Във връзка с това дипломната тема не може да се отнася само до проучване или сравнителен анализ на определени технологии, апаратури, стандарти и т.н. без наличие на инженерни решения или изследвания.
 2. Бакалавърската дипломна работа трябва да демонстрира основни умения за решаване на инженерни задачи.
 3. Магистърската дипломна работа трябва да демонстрира самостоятелно решаване на конкретен инженерен проблем (задача).
 4. Темата на дипломната работа на абсолвента бакалавър или магистър е желателно да бъде свързана с научната специалност или област на научните изследвания на Ръководителя на дипломанта.
 5. Една и съща тема в смислово и формално значение не може да бъде давана на повече от един дипломант. При близки или свързани теми е необходимо да се открои уникалността на темата на всеки дипломант.
 6. Дипломното задание се изготвя по формуляр (Приложение 1), в който задължително се попълват всички точки съгласно настоящите изисквания.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИПЛОМНАТА РАБОТА

 1. Изискванията към дипломната работа за бакалавър-инженер и за магистър-инженер са представени в Приложение 2.
 2. Наличието на части от дипломната работа в буквално или съдържателно отношение, които представляват преписани (копирани) от други дипломни работи или литературни източници части и са представени като лично дело на дипломанта, се санкционират по реда на чл. VI ал.5.
 3. Всяка Дипломна комисия може да разработва и по-подробни указания към структурата и съдържанието на дипломната работа в зависимост от спецификата на предметната област, ако не противоречат на посочените тук.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЦЕНЗЕНТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

 1. Рецензирането на дипломните работи има за цел да установи дали са изпълнени поставените в дипломното задание задачи и общите изисквания към дипломните работи, с оглед допускането на абсолвента до защита на дипломната работа и евентуално изготвяне на предложение за оценката й.
 2. В случай, че рецензентът предлага абсолвентът да не се допуска до дипломна защита поради съществени недостатъци на дипломната работа, Ръководителят на катедрата, ръководителят на дипломната работа и рецензентът в присъствието на абсолвента обсъждат въпроса, след което Ръководителят на катедрата взема окончателното решение, съобразявайки се с чл.103.(3).
 3. Рецензентът оформя рецензията по образец – Приложение 3.
 4. Рецензентът е длъжен да предаде в едноседмичен срок рецензията си.

IX. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 1. За дипломната защита дипломантът подготвя устно изложение (не повече от 10-15 минути) и презентация в мултимедиен формат.
 2. Времето за докладване на литературния обзор на дипломната работа да не е повече от 30% от цялото докладване.
 3. Допуска се спомагателна демонстрация с компютърна анимация, както и демонстрация с действащи стендове, макети, образци, модели и др. в рамките на предоставеното време за защита.

X. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЕКРЕТАРЯ НА ДИПЛОМНАТА КОМИСИЯ

 1. За секретар на Държавната комисия се назначава член на комисията.
 2. Преди защитата секретарят на комисията осигурява протоколната книга и проверява дали в нея има достатъчно свободни страници.
 3. Донася дипломните работи и рецензиите, а след защитата ги предоставя за съхраняване в архива на катедрата или при дипломния ръководител, след вписване в архива, за срок не по-малък от пет години. Действащи стендове, макети, образци, модели и илюстрационните материали остават при дипломния ръководител.

XI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА И ЗАЩИТАТА

 1. Оценката за дипломната работа се базира на рецензията, мнението на ръководителя и на членовете на комисията, като резултат от изслушването на дипломанта и отговорите на въпросите, целящи изясняването на самостоятелността на изготвянето на работата и на въпросите за изясняване на правилността на техните решения в дипломната работа.
 2. По реда в заповедта за дипломна защита, за всеки дипломант, комисията дискутира оценката на дипломната работа и на защитата й. Ако не се постигне консенсус по оценките, решение се взема като оценката е средно аритметична на посочените оценки от членовете на комисията, поотделно за всяка оценка. При получаване на средно аритметичната оценка се взема предвид, освен оценките на членовете на комисията и оценката на дипломния ръководител.

Приложение 1 – Бланка за дипломно задание

Приложение 2 – Образец за рецензия

Приложение 3 – Примерна бланка за оформяне на дипломна работа


ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”
Ръководител:
проф. дтн инж. Илиана Маринова
Теми за дипломни работи:
Ръководител:
проф. дтн инж. Иван Ячев
Теми за дипломни работи:
  Ръководител:
  доц. д-р инж. Диляна Господинова
  Теми за дипломни работи:
  • Closed loop симулация на затворен контур на еднофазен инвертор с помощта /...Прочети_още.../
  • Проектиране и симулиране на DC-DC boost преобразувател /...Прочети_още.../
  • Проектиране на соларна система за захранване на еднофамилна къща /...Прочети_още.../
  • Изследване влиянието на плазмено обработване върху PET (полиетилентерефталат) текстилен материал /...Прочети_още.../
  • Плазмено обработване на PET (полиетилентерефталат) текстилни материали за повишаване на повърхностната адхезия /...Прочети_още.../
  • Оценяване ефективността на бариерен електрически разряд (чрез Q-U характеристиката) /...Прочети_още.../
  Ръководител:
  доц. д-р инж. Валентин Матеев
  Теми за дипломни работи:
  Ръководител:
  доц. д-р инж. Кръстьо Хинов
  Теми за дипломни работи:
   Ръководител:
   доц. д-р инж. Йоско Балабозов
   Теми за дипломни работи:
   Ръководител:
   гл. ас. д-р инж. Костадин Миланов
   Теми за дипломни работи:
    Ръководител:
    гл. ас. д-р инж. Михаела Славкова
    Теми за дипломни работи:
     Ръководител:
     ас. инж. Миглена Тодорова
     Теми за дипломни работи:

      ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР, СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”
      Ръководител:
      проф. дтн инж. Илиана Маринова
      Теми за дипломни работи:
       Ръководител:
       проф. дтн инж. Иван Ячев
       Теми за дипломни работи:
        Ръководител:
        доц. д-р инж. Диляна Господинова
        Теми за дипломни работи:
        • Проектиране и моделиране на повишаващ преобразувател за MPPT контролер на соларна система /...Прочети_още.../
        • Изследване на суперкондензатор /...Прочети_още.../
        • Стенд за електроовлакняване /...Прочети_още.../
        • Моделиране процесът на електролиза на водород /...Прочети_още.../
        • Изследване влиянието на плазмено обработване върху някои характеристики на нетъкан текстилен материал от РР (полипропилен) /...Прочети_още.../
        • Разработване на стенд за нановлакна получени по метода на електропреденето /...Прочети_още.../
        Ръководител:
        доц. д-р инж. Валентин Матеев
        Теми за дипломни работи:
         Ръководител:
         доц. д-р инж. Кръстьо Хинов
         Теми за дипломни работи:
          Ръководител:
          доц. д-р инж. Йоско Балабозов
          Теми за дипломни работи:
          • Магнитно охладителни системи и приложението им в климатичните системи на електрическите автомобили. /...Прочети_още.../
          • Моделиране на система за безжично предаване на енергия /...Прочети_още.../
          • Моделиране на система за индукционно нагряване /...Прочети_още.../
          Ръководител:
          гл. ас. д-р инж. Костадин Миланов
          Теми за дипломни работи:
           Ръководител:
           гл. ас. д-р инж. Михаела Славкова
           Теми за дипломни работи:
            Ръководител:
            ас. инж. Миглена Тодорова
            Теми за дипломни работи: