Дипломанти


УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР, СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”

Меню
Катедра "Електрически апарати"
Потребител