История

Катедра “Електрически апарати” е част от Електротехническия факултет, създаден на 5 април 1945 г. Под названието отдел “Електроинженерство” към Машиннотехнологичния факултет на Държавната политехника. Една от катедрите е “Конструкция на електрически машини” (1949 г.), с която се поставя началото на учебната и научноизследователската работа в областта на електрическите апарати. В началото на 1950 г. Петър Пенчев е назначен за асистент към катедра “Конструкция на електрическите машини”.

Той подготвя едни от първите курсове лекции и семинарни занятия по електрически апарати. Наред с това развива и стратегия за обучението на електроинженери – специалисти по електроапаратостроене и полага началото на системна научно-изследователска работа. Благодарение на неговата изключителна настойчивост, в рамките на катедра “Електрически машини и апарати” е формирана секция “Електрически апарати” с обособен учебен процес. През 1956 г. П. Пенчев издава първия учебник по “Електрически апарати” в 3 части. През 1959 г. под ръководството на Ангел Писарев е изградена първата лаборатория за електрически апарати. През периода 1950-1964 г. успешно се формират условията за прерастване на секция “Електрически апарати” в самостоятелна катедра – на 15 май 1964 г., съгласно заповед №1661 на Министъра на народната просвета. Оттогава в катедрата са се дипломирали над 1400 студента по електротехника, като ежегодно се дипломират по 20-25 студента с бакалавърска степен и 12-16 с магистърска. Понастоящем катедра Електрически апарати реализира редовна и задочна форма на тристепенно обучение на бакалаври, магистри и докторанти.

Списък с предишни ръководители на катедрата: