Кандидат студенти

В рамките на кандидатстудентската кампания на ТУ – София, ЕФ обявява прием за обучение в образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалност “Електротехника”.

Обща информация за специалност Електротехника

Обучението на студентите от специалност ЕЛЕКТРОТЕХНИКА в катедра „Електрически апарати“ се извършва в следните три образователни степени: ОКС бакалавър със срок на обучение 4 години, ОКС магистър със срок на обучение 1,5 години и ОНС доктор с продължителност 3 години.

Значимост

Специалността ЕЛЕКТРОТЕХНИКА съчетава класическите и модерните тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят. Електрическата енергия се налага над останалите видове, защото процесът на нейното производство, пренасяне и използване е съпроводен с минимални загуби и голямо удобство и гъвкавост. За да се реализира целият този непрекъснат процес, е необходимо да се изследват, проектират, произвеждат и експлоатират различни електротехнически съоръжения.

Това са генераторите в електрическите централи, трансформаторите в подстанциите, електрическите апарати за високо и ниско напрежение, битовите електроуреди, електродвигателите в индустрията, селското стопанство и транспорта. Непрекъснатото усъвършенствуване на тези устройства гарантира ефективно, надеждно и екологически чисто преобразуване на енергията. Особено внимание се обръща на екологията и възобновяемите източници на енергия и по-специално на електрическата част на възобновяемите източници на енергия – фотоволтаици, генератори, електронни преобразуватели, схеми за управление.

Обучението по електротехника е традиционно за всички престижни висши технически училища по света. То осигурява широка база от теоретични познания и практически умения за преобразуването и използването на електрическата енергия и свързаните с нея съоръжения във всички области на съвременния живот.

Професионална подготовка

Обучението на студентите от специалност ЕЛЕКТРОТЕХНИКА се извършва на две степени – бакалавърска със срок на обучение 4 години и магистърска със срок на обучение 1,5 години, като подготовката се базира на общоинженерни и специализиращи дисциплини. Солидният теоретичен фундамент се получава от общоинженерните дисциплини: математика, физика, техническа механика, теоретична електротехника, електроника, цифрова и микропроцесорна техника, измервателна електротехника, програмиране, чужди езици.

Специализиращата подготовка е насочена в областта на електрическите машини и апарати. В основните курсове по електрически машини и електрически апарати се изучават принципите на електромеханичното преобразуване на енергията и процесите в различните видове електротехнически устройства. В курсовете по конструиране, проектиране и инженеринг те намират конкретното си практическо приложение. Това проектиране се прави с използване на компютърна техника. Съвременните електротехнически устройства са интегрирани с електронни преобразуватели и подходящ компютърен интерфейс.

Студентите ги изучават в дисциплините цифрова и микропроцесорна техника, електрозадвижване, комутационна техника, електрически машини с електронно управление, компютърно симулиране на електрически системи, преобразувателна техника и др. В учебния план са включени още дисциплините електроенергетика, телекомуникации, осветителна и инсталационна техника, технологии в електротехниката и електрониката, екология и възобновяеми източници на енергия, мениджмънт и др. В последната година на обучението от бакалавърската степен е дадена възможност за избор между две групи специализиращи дисциплини според интересите и предпочитанията на студента.

В магистърската степен се задълбочават познанията в модерни области на съвременната наука и техника като обобщена теория и векторно управление на електрическите машини, числени методи за моделиране на полета и процеси, микропроцесорно управление на електромеханични системи и компютърното им симулиране. Лабораториите, в които се провежда обучението, са оборудвани с богата и модерна експериментална апаратура и съвременна компютърна техника.

Перспективи за реализация

Дипломираните по специалността ЕЛЕКТРОТЕХНИКА могат да се реализират като:

  • проектанти, конструктори, изследователи и специалисти по развойна дейност във фирми от електротехническата промишленост;
  • eксперти и мениджъри в машиностроителни, металургични, транспортни, търговски и ремонтни фирми;
  • в състава на експлоатационния и ремонтен персонал в обектите на електроенергетиката и електрическия транспорт;
  • научни работници и преподаватели във висши и средни технически училища;

Накратко, електроинженерите, завършили специалност ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, могат да работят във всички предприятия и фирми, където се проектират, произвеждат, експлоатират, поддържат или продават електротехнически изделия и устройства.

Подготовката на завършилите специалност ЕЛЕКТРОТЕХНИКА не отстъпва на подготовката, която получават чуждестранните им колеги. Затова свидетелства фактът, че много наши възпитаници работят в чужбина или продължават обучението си чрез докторантура в реномирани университети в Европа и САЩ.

Допълнителна информация за специалността в официалния сайт на ТУ – София:

Степен Бакалавър >>>

Степен Магистър >>>

Официален сайт на ТУ-София с информация за кандидат студенти >>>