Моделиране на система за индукционно нагряване

Разработването на дипломна работа по темата обхваща:

  1. Проучване и класификация на системи за индукционно нагряване;
  2. Принцип на работа, конструктивни решения и материали използвани при такива системи;
  3. Компютърно моделиране на система за индукционно нагряване посредством софтуерния продукт COMSOL Multiphysics:
    1. Решават се време-зависими задачи включващи моделиране на намотки за индукционно нагряване, както и моделиране на електрически вериги за захранването им;
    2. Изготвяне на модели за определяне на оптималната честота на работа на различните изследвани намотки;
    3. Изготвяне на модели за определяне на параметрите на електрическата верига за захранване на конкретна намотка за индукционно нагряване.
  4. Анализ на резултатите от моделирането.