Моделиране на система за безжично предаване на енергия

Разработването на дипломна работа по темата обхваща:

  • Теоретични сведения;
  • Принцип на работа, конструктивни решения и приложения;
  • Компютърно моделиране на система за безжично предаване на енергия посредством софтуерния продукт COMSOL Multiphysics;
  • Анализ на резултатите от моделирането.