МОДЕЛИРАНЕ НА ЛИНЕЕН МАГНИТЕН РЕДУКТОР

Темата на дипломната работа е свързана с моделиране на специфична конструкция линеен магнитен редуктор. Моделирането ще се извърши с метода с крайни елементи, посредством Ansys-Maxwell. Акцентира се върху изследването на конструктивни мерки за осигуряване на повишени работни характеристики. Предвижда се създаване на поредица от модели с цел оценка на влиянието на конструктивните изменения върху работата на системата.