Вход (за преподаватели)
Change your cover photo
Upload
i.balabozov
Change your cover photo
доц. д-р инж.
зам. ръководител катедра "Електрически апарати"
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

доц. д-р инж.
Йоско
Балабозов
12218

Понеделник: от 08:00 до 10:00 часа
Петък: от 08:00 до 10:00 часа

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
 • Дисертационен труд на тема: 
  “Моделиране и оптимизация на електромагнити с постоянни магнити за Брайлов екран”
      > Степен: Доктор
      > Организация: ТУ – София, факултет ЕФ
      > Период: от 03.2011 до 03.2014
 • Специалност “Електрически апарати”
      > Степен: Магистър – Електроинженер
      > Организация: ТУ – София, факултет ЕФ
      > Период: от 10.2008 до 03.2010
 • Специалност “Електрически апарати”
      > Степен: Бакалавър – Електроинженер
      > Организация: ТУ – София, факултет ЕФ
      > Период: от 09.2004 до 09.2008
 • Специалност “Електронно изчислителна техника”
      > Степен: Средно специално образование
      > Организация: ПГЕ “А. Ст. Попов” – Девин
      > Период: от 09.2000 до 06.2004
 •  
 • Обучения в чужбина:
  • Германия, Технически университет - Илменау, Програма DAAD, 2013, Обучение 3 месеца
  • Германия, Технически университет - Илменау, Програма DAAD, 2009, Обучение 3 месеца
 • Курсове и сертификати:
  • Английски език ниво „International Express Pre-Intermediate”, „Образователен център Британика” ООД, 19.01.2011 г.
  • Английски език ниво „Upper Intermediate” по програмата „Аз мога повече” на Агенцията по заетостта, 22.07.2012 г.
  • „First Steps with Arduino”, Софтуерен Университет ООД, 08.2015 г.
  • „Arduino Internet of Things”, Софтуерен Университет ООД, 05.2016 г.
  • „Linux System Administration”, Софтуерен Университет ООД, 11.2017 г.
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 • Електромагнитни системи
 • Поляризирани електромагнитни механизми
 • Компютърно моделиране и оптимизация
 1. ЗАЩИТЕНА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА:
  Моделиране и оптимизация на електромагнити с постоянни магнити за Брайлов екран
  • Анотация:
   Целта на дисертационната работа е разработване и оптимизация на конструкции на електромагнити с постоянни магнити, подходящи за изграждане на Брайлови екрани. За постигането на целта е необходимо да се решат следните задачи: Анализ и моделиране на съществуващите конструкции, използвани при създаването на Брайлови екрани; Разработване и моделиране на нови конструкции на електромагнити, съобразени с изискванията за Брайловите екрани; Избор на конструктивен вариант и оптимизиране на конструкцията; Изработване на прототип на новата конструкция и провеждане на експериментални изследвания. За компютърното моделиране е използван методът с крайни елементи за анализ на магнитно поле, както и съвременни методи за оптимизация. За експерименталните изследвания, при които са определени характеристиките на новосъздадените прототипи, са използвани съответни опитни постановки. За осигуряване на необходимото захранване на изследваните модули е разработена нова електронна схема. Разработена е и схема за захранване и обработка на сигнали от акселерометри. Достоверността на резултатите за скоростта на подвижната част на изследваните прототипи, получена от компютърното моделирането и експериментално чрез акселерометър, се потвърждава от проведен допълнителен експеримент с високоскоростна камера. / Прочети още…
  • Образователна и научна степен: Доктор
  • Научни ръководители:
   проф. дтн инж. Иван Ячев;   доц. д-р инж. Кръстьо Хинов
  • Място и дата на защитата: ТУ-София, 14.11.2016 г.

Заявки за патенти

1. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ЕКРАН., Заявка за патент на Република България, рег. № 111055/13.10.2011 г.

2. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Заявка за патент на Република България, рег. № 111360/5.12.2012 г.

3. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Заявка за патент на Република България, рег. № 111638/29.11.2013 г.

4. D. Karastoyanov, I. Yatchev, K. Hinov, I. Balabozov., Braille display, WIPO / PCT / BG 2014/000038, WO2015077846 A1, 04.06.2015.

5. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., ПОЛЯРИЗИРАН ЕЛЕКТРОМАГНИТ., Заявка за патент на Република България, № 112130/30.9.2015 г.

6. Ячев И., Балабозов Й., Хинов К., Георгиев Г., Минчев М., Хаджиев И., Георгиев В., МЕТОД И СИСТЕМА ЗА МАГНИТНА МОДУЛАЦИЯ., Заявка за патент на Република България, № 112970/19.7.2019 г.

7. Карастоянов Д., Ячев И., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Заявка за патент на Република България, № 113203/03.8.2020 г.

8. Карастоянов Д., Ячев И., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Заявка за патент на Република България, № 113204/03.8.2020 г.

Патенти

1. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Патент на Република България, № 66702 B1/16.7.2018 г.

2. Карастоянов Д., Ячев И., Хинов К., Балабозов Й., БРАЙЛОВ ДИСПЛЕЙ., Патент на Република България, № 66734 B1/17.9.2018 г.

 1. 6466-1/2011. Изследване и разработка на модули за Брайлов екран. Ръководител проф. И. Ячев. Договор по НИС с възложител БАН.
 2. 6466-1/2012. Оптимизация на параметрите на Брайлов екран. Ръководител проф. И. Ячев. Договор по НИС с възложител БАН.
 3. 122ПД0076-01/2012. Моделиране и оптимизация на електромагнити за Брайлов дисплей. Ръководител проф. дтн Иван Ячев. Проект за подпомагане на докторанти по вътрешния конкурс за научни изследвания на ТУ-София.
 4. Мехатроника и чисти технологии, процедура BG05M2OP001-1.001.
 5. Изследване и оптимизация на смилателни процеси чрез иновативни мелещи среди (лифтери). Ръководител гл. ас. д-р Николай Иванов Стоименов. Базова организация Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН. Фонд научни изследвания, сесия 2017 г.
 6. Мехатронни магнитно-механични трансмисионни системи. Ръководител проф. дтн Илиана Маринова. Базова организация ТУ-София. Фонд научни изследвания, сесия 2017 г.
 7. Хибридни електромагнитни системи с магнитна модулация. Ръководител проф. дтн Иван Ячев. Базова организация ТУ-София. Фонд научни изследвания, сесия 2017 г.
 • Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  • IEEE Magnetics Society ->
  • IEEE Control Systems Society ->
  • IEEE Industrial Electronics Society ->
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 • Компютърно проектиране на електрически апарати - лекции, курсов проект, лабораторни упражнения;
 • Комутационна техника - лекции, лаб. упражнения и курсов проект;
 • Електрически апарати за автоматиката - лекции, лаб. упражнения и курсова работа;
 • Вградени системи и програмируеми контролери - лекции и курсов проект;
 • Индустриални технологии - лекции, лаб. упражнения и курсова работа.